تبلیغات
. - ✘...best friends...✘
از زندگی متنفرم...
first=neeka
 
second=paniz

third=Mahla

forth=Tahoora

fifth=SHakila

sixth=Kosar

seventh=Maede

eighth=AInaz

ninth=Negar

tenth=Sogand

eleventh=Zhina

and etc...
 
اگه بازم بودن بگید...